PDA

View Full Version : căn gác lưu đàytao
04-05-2005, 02:05 PM
chao cac ban toi dang tim ca khuc "can gac luu day" do ca si don ho the hien trong album cd "don ho- y lan" co ten la gi toi cung quen mat roi hinh nhu la "cat bui tinh xa" ban nao biet chi dum toi voi nhe
thanks

Tao :23:

truongvu_myidol
04-05-2005, 02:13 PM
Cậu vào www.vietshare.com phần Don Hồ là có!

NVOL
04-06-2005, 12:24 PM
Chỉ có Lâm Nhật Tiến:
Căn gác lưu đày (http://www.fanexpress.net/rfts/mp3/phoipha/Lam%20Nhat%20Tien%20-%20Can%20Gac%20%20Luu%20Day.mp3)


<param name="BACKGROUNDCOLOR"
<embed src=http://www.fanexpress.net/rfts/mp3/phoipha/Lam%20Nhat%20Tien%20-%20Can%20Gac%20%20Luu%20Day.mp3 align="baseline" border="0" width="275" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" console="Clip1" controls="ControlPanel" autostart="false">

truongvu_myidol
04-06-2005, 12:28 PM
Căn Gác Lưu Đày do Don Hồ trình bày nè:
<param name="BACKGROUNDCOLOR"
<embed src=HTTP://nhacviet.vietshare.com:81/bannhacviet/cangacluuday.asf align="baseline" border="0" width="275" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" console="Clip1" controls="ControlPanel" autostart="false">