PDA

View Full Version : Ai co' nhạc hình cho em xin bài.* Close *
12-09-2005, 08:38 AM
Ai có liên khúc này nhac. hình cho em xin với.Em đang cần gấp

<param name="BACKGROUNDCOLOR"
<embed src=http://www.powow.com/dao2/Close.wma align="baseline" border="0" width="275" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" console="Clip1" controls="ControlPanel" autostart="false">