PDA

View Full Version : Tình Đời* Close *
11-12-2005, 01:03 PM
Bác nào có bài nay` thi up cho em xin nha.

PHONG_THUÝ
11-13-2005, 10:11 AM
<param name="BACKGROUNDCOLOR"
<embed src=http://www.freehomepages.com/phongthuy/Tinh%20Doi-Ngoc%20Hai%20&%20Tai%20Linh.wma align="baseline" border="0" width="275" height="40" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" console="Clip1" controls="ControlPanel" autostart="false">
Ngọc Hải_Tài Linh, nghe tạm nhé ông bạn hiền

* Close *
11-14-2005, 02:02 AM
Thank bác nha phongthuy. Em seach mãi ma` không có a`